Manuál používania a Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania elektronickej digitálnej knižnice 

Manuál na používanie Elektronickej knižnice

Komu je portál určený a čo obsahuje?

E-knižnica je určená obciam, mestám, neziskovým organizáciám, ich zamestnancom ako aj iným osobám so záujmom o odborné informácie z prostredia zamerania troch odborných portálov: www.isamosprava.sk - www.itretisektor.sk - www.iservsipreludi.sk, ktoré tvoria základný informačný zdroj k e-knižnici.

E-knižnica prináša odborné elektronické dokumenty z odborných oblastí zamerania našich odborných portálov pre praktické využitie v praxi ako aj pre teoretické doplnenie poznatkov z tejto oblasti.

Ako sú umiestnené produkty?

Produkty sú rozdelené na viaceré kategórie podľa druhu napríklad:

 • Právne analýzy, ktoré budú obsahovať právne alebo ekonomické analýzy vytvorené partnerskou advokátskou kanceláriou a partnerskou daňovo-účtovnou kanceláriou, 
 • Právne vzory, ktoré budú obsahovať rôzne právne vzory používané organizáciami pri ich činnosti
 • Metodiky či odborné zbierky právnej doktríny.

Sumárne

Portál elektronickej knižnice má za cieľ poskytnúť bohatú odbornú a kvalitnú databázu produktov, ktoré si je možné zakúpiť jednotlivo podľa potreby používateľov. Účelom je zvyšovanie odborného povedomia ako aj ľahkosť a efektívnosť nájdenia potrebných dokumentov pre prácu v neziskovom sektore, samospráve ako aj v bežnom živote občana.

Pokiaľ záujemca už má registrovaný prístup na niektorom z odborných webov, môže využiť 50% zľavu na produkty eknižnice.


Všeobecné podmienky používania elektronickej digitálnej knižnice

Všeobecné ustanovenia

 1. Centrálna nezisková spoločnosť o.z.., so sídlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 42171717 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového portálu na webovom sídle.... - elektronickej knižnice (ďalej len „eknižnica“) a ako jediná je oprávnená poskytovať služby prostredníctvom tohto internetového portálu.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom a medzi tretími osobami, ktoré si zakúpili produkty, ktorých obsahom sú vzdelávacie a odborné služby poskytované prevádzkovateľom (ďalej len „užívateľ“).
 3. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou predfakturačného procesu zakúpenia produktov a sú dostupné na internetovej stránke prevádzkovateľa v elektronickej podobe.
 4. Všeobecné  podmienky sú záväzné pre prevádzkovateľa, objednávateľa a každého používateľa a sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Definícia pojmov

Pre účely všeobecných obchodným podmienok majú nasledovné pojmy uvedený význam:

Produktom sa rozumie odborný materiál poskytovaný prevádzkovateľom. Zoznam produktov spolu s ich základnou charakteristikou je umiestnený v eknižnici.

Objednávkou sa rozumie elektronická žiadosť tretej osoby o dodanie vybraného produktu a je podkladom pre fakturáciu.

Objednávateľom/používateľom je osoba, ktorá si elektronicky objedná produkty prevádzkovateľa.

Faktúrou sa rozumie elektronický dokument, ktorým prevádzkovateľ potvrdzuje uhradenie sumy za produkt na základe predfakturačných údajov. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Zmluvným vzťahom sa rozumie právny vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom vznikajúci zaplatením ceny produktu, ktorého obsahom je záväzok prevádzkovateľa dodať produkt elektronicky a  záväzok používateľa zaplatiť zaň stanovenú cenu. 

Cenou sa rozumie hodnota produktu vyjadrená v peniazoch v súlade s aktuálnym cenníkom eknižnice.

Registrovaným používateľom je používateľ, ktorý na základe prihlásenia sa a registrácie do eknižnice prevádzkovateľa vyplní identifikačné údaje, pričom dôjde k vytvoreniu jeho osobného konta na základe mena a hesla alebo jeho registrácia je už vykonaná na portáli www.isamosprava.sk, www.itretisektor.sk alebo www.iservispreludi.sk.

Neregistrovaný používateľ používateľ, ktorý si objedná produkty eknižnice jednorázovo alebo opakovane bez vytvorenia svojho konta s menom a heslom.

 1. Podmienky poskytovania produktov
 1. Produkty poskytované prevádzkovateľom si používatelia objednávajú elektronicky prostredníctvom automatizovaného systému eknižnice ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ.
 2. Objednávka musí obsahovať náležitosti, a to: 
 1. meno/ názov používateľa
 2. adresa trvalého bydliska / sídla,
 3. fakturačná adresa,
 4. IČO objednávateľa, DIČ objednávateľa
 5. názov produktu a jeho počet,
 6. cena,
 7. údaj o súhlase so všeobecnými  podmienkami. 
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprihliadať na objednávku, ktorá nemá náležitosti uvedené v odseku 2.
 2. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Centrálnej neziskovej spoločnosti o.z. so sídlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO 42171717 ako prevádzkovateľovi odborného portálu v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednaných služieb a zasielania informačných emailov prevádzkovateľa objednávateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Objednávateľ súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných služieb objednávateľa od prevádzkovateľa. Súhlas je udelený na dobu poskytovania služby a do času povinnej evidencie účtovných údajov o objednávateľovi služby.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní odo dňa obdržania objednávky, objednávku potvrdiť a zaslať objednávateľovi údaje pre úhradu. Po prijatí úhrady za produkt prevodom na účet prevádzkovateľa dôjde k zaslaniu produktu a faktúry objednávateľovi. 
 4. Prevádzkovateľ umožní po úhrade ceny produktu elektronické sprístupnenie produktu s možnosťou stiahnutia dokumentu, platnosť linku 30 dní od prijatia úhrady, v počte stiahnutí dokumentov max. 3x, tak aby z dôvodu nečakaných technických komplikácií používateľ dostal sprístupnený uhradený produkt.
 5. Objednávateľ súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u prevádzkovateľa.
 1. Cena a platobné podmienky
 1. Cenu produktu je objednávateľ povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa v lehote splatnosti uvedenom v informačnom emaily s pokynmi k úhrade.
 2. Registrovaný používateľ má po prihlásení sa svojim menom a heslom automatickú zľavu 50% na ktorýkoľvek produkt z eknižnice.
 3. Faktúra je následne vystavená po prijatí úhrady a zaslaná elektronicky na emailovú adresu objednávateľa tak, aby obsahovala všetky údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa
 1. Po uhradení platby je prevádzkovateľ povinný
  a.dodať objednaný produkt uvedený v objednávke, a to prostredníctvom elektronického sprístupnenia zakúpeného produktu,
  b. zaradiť objednávateľa do servisu newslettra, ktorého obsahom je aj zasielanie informácií k produktom v eknižnice. 
 1. Po prijatí produktu je užívateľ povinný využívať sprístupnený produkt pre svoje potreby v súlade s obchodnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi a morálnymi zásadami.
 2. Používateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, inak je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť užívateľovi poskytované služby v prípade, ak sa užívateľ správa spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami.
 1. Prechodné a záverečné ustanovenia
 1. Všeobecné  podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2017.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok, pričom používatelia budú na zmenu upozornení.